viernes, 6 de noviembre de 2015

El Regato ikastetxea: "Etorkizuna, beren eskuetan"


En la tarde del miércoles, 4 de noviembre, contamos también con la presencia de Laura y Amaia (ligadas al Departamento de Orientación), además de Adelaida, directora, las tres profesoras del Colegio El Regato.

Comenzó Adelaida remitiéndonos al título de la ponencia: "El futuro en sus manos" y señalando como algo inmediato que tenemos que trabajar con los alumn@s para que esto, su futuro, sea así, para lograr una formación integral, de manera que este centro cooperativa eligió hace unos tres años un modelo de gestión por competencias y valores.

Se trataría de empezar por el aula y extender la experiencia a todo el Colegio.

Antes de que Amaya y Laura nos explicaran cómo, las tres ponentes nos invitaron a "reactivarnos" mediante una canción- danza griega, que tod@s bailamos gustosos (más difícil que con una clase, pienso, porque éramos unos ochenta l@s del aforo), con lo que acabamos con la cabeza despejada y bien dispuesta para acometer esta segunda sesion vespertina.
"La danza". Matisse
Como en toda propuesta de enseñanza- aprendizaje, hay una programación, una implantación y una evaluación. Se trabajan capacidades y valores (cuatro por cada capacidad) y cinco ámbitos (dos competencias por cada ámbito).

Muy importante es la información que se proporciona a las familias, así como su participación, porque en casa observan la conducta de su hij@ durante una semana.

Por muy satisfactorios que sean los resultados académicos,  en esta buena práctica se da una preeminencia total a la "persona", y el cambio metodológico que supone "trabajar" ésta, se extiende a todo el centro, de manera que cambian tod@s a la vez ( supone un esfuerzo muy importante en un establecimiento que tiene muchos profesores y muchos alumnos).

En cuanto se establece una sintonía con los alumn@s, ahí empieza el aprendizaje. Se dan y respetan pautas de convivencia, y se hacen cariñogramas..., para trabajar las emociones en el aula, saber qué alumn@s están en qué emoción, de modo que se hacen visibles los sentimientos. Se aprende haciendo. En el espacio donde realizan la experiencia, lo primero que tienen los alumn@s es un espejo, seguido de todo lo demás, entre lo que destacamos al grupo GAM (grupo de ayuda mutua).

También en esta práctica se trabajan mucho las reglas básicas de la comunicación, en principio hablar desde el yo. En realidad, el alumn@ se hace al final con un proyecto de vida, con cariñogramas dirigidos a compañeros o familiares, o que éstos les dirigen a ell@s, con rúbricas en las que se autoevalúan (el alumn@ va a su grupo GAM para explicar por qué se ha evaluado así).

Es, pues, un cambio metodológico dentro del aula, que se extiende a todas las instancias del centro, y que exige una formación importante (tres tardes a la semana) y tomar decisiones que conllevan un esfuerzo y colaboración colectivos.Pasadan asteazkeneko arratsaldean, azaroaren 4koan, Laura eta Amaia  (Orientazio-Departamentuarekin lotuta) eta Adelaida, zuzendaria, hizlari moduan izan genituen, hirurak  El Regato ikastetxeko irakasleak direlarik.

Azalpena Adelaidak berak hasi zuen  txosteneko tituluari eutsiz: "Etorkizuna, beren eskuetan", ikasleekin landu behar dugula seinalatuz, ikasleen etorkizuna honelakoxe izan dadin,  ikasleek heziketa osoa lor dezaten, hortaz ikastetxe kooperatiba honek orain dela hiru urte gaitasunen eta balioen bidezko kudeaketa- eredu bat aukeratu zuen.

Ikasgelatik hasita, ikastetxeko instantzia guztiengana helduko litzatekeen esperientzia da.

Amaiak eta Laurak "nola egin hau" azaldu baino lehen, hiru txostenemaileek "berpiztera", energia berria hartzera gonbidatu gintuzten, denon artean grekerazko dantza eginez (ikastalde batekin baino zailagoa izan zena, pentsatzen dut, zeren gu, aforokook, larogei lagun edo, ginen), amaieran guztiok burua freskatuta lortzen genuelarik, oso prest, hots,  arratsaldeko bigarren saio honetan arretaz entzuteko.


"Aprendizaje cooperativo. S. Kagan" Ilustración
Ikas-irakas edozein prozesutan bezala, programazio bat dago lehenengoz, bigarrenez ezarpena eta, azkenik, ebaluazioa. Ahalmenak eta balioak lantzen dira (ahalmen bakoitzeko lau balio) eta bost eremu (eremu bakoitzagatiko bi konpetentzia).

Oso garrantzitsua da familiei informazioa ematea,  eta esperientzia honetako familien partaidetza, zeren etxean senitartekoek aste batean zehar bere seme edo alabaren jokaera behatzen bait dute.

Emaitza akademikoak pozgarriak izan arren, praktika on honetan erabateko lehentasuna "pertsonari" ematen zaio eta "pertsona" lantzeak ekartzen duen aldaketa metodologikoa ikastetxe osora hedatzen da, hortaz "guztiek batera" aldatzen dute eta (honek guztien ahalegin handia suposatzen du irakasle eta ikasle asko daukan ikastetxe batean).

Ikasleekin sintonia ezartzen den neurrian,  hor hasten da ikaskuntza. Elkarbizitzarako jarraibideak ematen eta errespetatzen dira, baita ere "cariñogramak" edo maitegramak egiten dituzte ikasleek..., emozioak ikasgelan lan egiteko, zein ikasle dauden zein emoziotan jakiteko...;  horrela sentimenduak ikusgai egiten dira. Eginez ikasten da. Esperientzia egiten duten tokian, ikasleek lehenik aurkitzen dutena ispilu bat da, geroago beste baliabideak, GAM izeneko taldea  (Grupo de Ayuda Mutua edo Elkarrekiko Laguntzarako Taldea) nabarmendu nahi dugularik.

Praktika honetan ere komunikazioaren oinarrizko arauak asko lantzen dira, lehenengoz "niregandik" hitz egitea. Egia esan, ikasleek  amaieran bizitzarako proiektu bat eskuratzen dute, senitartekoei edo lagunei zuzendutako "cariñogramak", edo ikasleei zuzentzen dizkietenak jasota, autoebaluatzeko errubrikak ere egiten dituzte  (ikaslea GAM delako taldera joan daiteke zergatik ebaluatu den horrela azaltzeko).

Bada, ikasgelaren barruan gertatzen den aldaketa metodologikoa, geroago ikastetxeko instantzia guztietara zabaltzen dena, irakasleei prestakuntza garrantzitsua (asteko hiru arratsaldetan) exijitzen diena eta  denon ahalegina eta elkarlan emankorra ekartzen dituzten erabakiak hartzea.

Adelaida, Amaia eta Laura: har ezazue gure "maitegrama" Berritzegunetik eta zorionak!

"Emozioak lantzen": San Juan Bosco ikastetxea


Emozioak lantzea: pentsamenduak, sentimenduak eta ekintzak lantzea bada San Juan Bosco ikastetxeko irakasleek planteiatu dutena. Jardunaldi Pedagogikoetako bigarren egunean ikastetxe honetako irakasle bat, Karmele Tubilla, Clara Campoamor aretoan gurekin egon zen  bere ikastetxeko proiektua azaltzeko, adimen emozionalari buruzkoa.

Daniel Goleman adituaren hitzez "zenbat irekiago gaude gure sentimenduetara, hainbat hobeto beste pertsonen sentimenduak irakurri ahal izango ditugu" eta honetaz ardura hartu zuten ikastetxe honetan orain dela hiru urte, eta sentimenduak edo emozioak lantzea erabaki zuten ikasgai bat gehiago izango balitz bezala.


"The Sheaf", Matisse

Karmelek burmuinaren alde desberdinak bereiztu zituen (pentsatzen duen burmuina, sentitzen duen burmuina eta egitea kontrolatzen duen burmuina), burmuinaren bi hemisferioak (ezkerrekoa: arrazoizko burua; eskuinekoa: buru emozionala), adimen intelektuala edo akademikoa, adimen anitzak eta adimen emozionala desberdinduz, hau pertsonenartekoa izan daitekeela (besteekiko erlazioan) eta intrapertsonala (nork bere buruarekiko erlazioan), emoziozko adimenak dituen prozesuak aipatuz: aitortzea, ulertzea eta arautzea, ... bere ikastetxean nolako antolaketa zeukaten azaldu baino lehen.

Ikasleek gela berezia daukate, handia, zenbait aulki, alfonbra bat eta apaindurazko elementu gutxi. Talde ez ugaritan (ikastaldearen erdia, gutxi gora behera), astean behin eta edozein ordutan, gela honetara sartzen dira banan banan, oso lasai, ikasleak aulkietan esertzen dira, zuzen eserita... eta saioa hasten da... Ixiltasuna eta lasaitasuneko giroa beharrezkoa da: gaztetxoek balioetan oinarritutako testu bat aztertu ahal dute, eta pixkanaka pixkanaka beren sentimenduak azaltzen hasten dira, beren emozioak aitortzen, sentitzen dutena oso lasai esaten, begirune handiz..., haiek badakite gela bat daukatela askatasunez pentsatzen eta sentitzen dutena esateko... Komunikazioa da garrantzitsuena, baita ere kontaktu fisikoa, adibidez besarkada bat... Ikasleek beren esperientziak kontatzen dituzte eta erlaxatuta geratzen dira. Irakaslearen papera edo eginkizuna aldatzen da: badago "irakasle laguntzailea", baina, irakasteko funtzioa izateari uzten dio, "pertsona", bere izenarekin, izatera pasatzeko. Ikasleek pegatina bat hartzen dute landu duten gaia gogorazteko eta besteokin partekatzeko. Ikasleen artean sortzen den errespetua oso handia dela berresaten dugu, bakoitzak bere bihotza zabalduz besteengana, baita ere euskaraz hitz eginez, nahiz eta, orokorrean,  euskara beren  "ama hizkuntza" ez izan.

Komunikazioa..., esana dago: garrantzitsuena da, ixiltasuneko giroan, lasaitasunez eta begirunez, pentsamenduak, sentimenduak... besteoi kontatzeko espazio honetan..., honela adimen emozionala ere trebatuz.

Amaituko dugu Karmele irakasleari berriro eskerrak emanez gurekin egoteagatik (zorionak!), Howard C. Hendricks-en esaldi bat gogoratuz: "sakonera heltzen den irakaskuntza ez da buruz burura egiten dena, baizik eta bihotzez bihotzera".

"Las Meninas" detalle. Picasso

Trabajar las emociones: los pensamientos, los sentimientos y las acciones, es lo que se han planteado en el centro San Juan Bosco, cuya profesora, Karmele Tubilla, nos acompañó en la sala Clara Campoamor en el segundo día de las Jornadas Pedagógicas y nos explicó el proyecto de su Colegio en relación con la inteligencia emocional.

Dice Daniel Goleman que "cuanto más abiertos estemos hacia nuestros sentimientos, mejor podremos leer los de los demás" y de ello tomaron buena nota en este centro hace ya  tres años y decidieron trabajar los sentimientos y emociones como si fueran una materia más.

Karmele nos habló de las distintas partes del cerebro (el cerebro que piensa, el cerebro que siente y el cerebro que actúa) , de los dos hemisferios (izquierdo: mente racional; derecho: mente emocional), de la inteligencia intelectual o académica, de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional, de que esta puede ser interpersonal (en la relación con los demás)  e intrapersonal (en la relación con un@ mismo), de los procesos que incluye: reconocer, comprender y regular, ... antes de explicarnos cómo se habían organizado en su centro.
Los alumn@s disponen de una sala especial, amplia, sólo con algunas sillas, una alfombra y pocos elementos decorativos. En grupos no muy numerosos (la mitad de una clase, más o menos), una vez a la semana y a cualquier hora, entran en la sala de uno en uno, con mucha tranquilidad, se sientan en las sillas, con postura correcta... y empiezan la sesión... Un ambiente de silencio y tranquilidad es necesario: los chaval@s pueden trabajar un texto basado en valores, y comienzan poco a poco a desgranar sus sentimientos, reconocer sus emociones, a decir tranquilamente lo que sienten, con un gran respeto..., son conscientes de que tienen una sala para decir con libertad lo que piensan y sienten... Lo más importante es la comunicación, aunque también el contacto físico, como el abrazo... Los chic@s  cuentan sus experiencias y se relajan. El papel de los profesor@s cambia: hay un profesor "que ayuda", pero, de alguna manera, deja de ser "el profesor o la profesora", para ser "persona", con su nombre propio... Los alumn@s reciben una pegatina para recordar el tema trabajado y compartirlo con los demás. Insistimos en que el respeto que se genera entre los alumn@s es muy  grande, abriendo su corazón e incluso, expresándose en euskera, pese a que, en general, no es ésta su "ama hizkuntza".

La comunicación..., lo hemos dicho: lo más importante, en este espacio creado para contar en silencio, con tranquilidad y respeto,  pensamientos, sentimientos..., ejercitándose así, también, la educación emocional.

Terminamos dando las gracias de nuevo a Karmele por explicarnos esta buena práctica (zorionak!), y con una frase de Howard C. Hendricks: "la enseñanza que impacta no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón".

viernes, 30 de octubre de 2015

Tu ayer tenías muchas palabras emocionantes, y nosotros nos quedamos "sin palabras".

Atzo, Barakaldoko Jardunaldi Pedagogikoetan, " Emozioz Ikasi"; izugarrizko arrakasta izan zuen hizlariak, Mar Romera. Botatako emanaldia, emozioz eta indarrez beteta. Goizeko saioan, "Inteligencia-Educación Emocional" 200 pertsona baino gehiago egon ziren eta arratsaldekoan, " Alfabetización Emocional y propuestas de Aula" ia 300 pertsona. Beatriz Bafino


Jornada Central: ponencia de Mar Romera I y II

En la mañana de la Jornada Central, después de conseguir el compromiso para crear en el Ayuntamiento un Consejo de Infancia, la profesora Mar Romera inició su exposición de la que destacamos las siguientes meditaciones para la reflexión.


- El alumn@ no aprende algo en primer lugar, sino que primeramente "aprende" a su profesor o profesora, y ést@ tiene que "mostrarse a sí mismo" ante el niñ@, "hacerse" con él para que puedan darse las condiciones del aprendizaje (R. Aguado, R. Bisquerra, Coleman, Begoña Ibarrola...). De aquí nacerá también la autoridad del profesor/a (el poder se otorga, pero la autoridad se genera).

- Se puede decir que Piaget, Ausubel... han sido superados, porque los conocimientos previos se refieren más a estados emocionales que a conocimientos de la disciplina. Hay que generar plataformas integrales, partir de la estructura de cada una de las personas, del cerebro límbico, para aprender. Es necesaria la flexibilidad, recoger experiencias distintas, ser cercano y de verdad, hacer sentir a los alumn@s confianza en primer lugar.

- La profesión docente es la profesión de las profesiones, la más digna. No es importante lo que sabemos, sino lo que hacemos. La "culpa" en el alumn@ (cuando se dice a si mismo, por ejemplo: "no me sonríen: ¿algo habré hecho mal?") daña y frustra. Es necesario una buena dosis de arte y de experiencia para ser un buen docente, el profesor tiene que "reinventarse" 
pero la de la docencia es una ciencia también. Arte, respeto, formación...

 


Ekitalde Nagusiaren goizean, Barakaldoko Udaletxean Haurrentzako Bulegoa sortzeko konpromezua lortu ondoren, Mar Romera irakasleak emoziozko adimenaren gaiaren azalpenari hasiera eman zion eta bere diskurtsoaren honako zertzelada garrantzitsuak azpimarratu nahi ditugu:

- Ikasleak ez du "zerbait" ikasten hasieran, baizik eta lehenengoz bere irakaslea bera "ikasten" du, eta irakasle honek "bere burua irakatsi" behar dio, burmuineko komunikabideak ezezik, bihotzeko lokarriak sendotuz batez ere, ikas prozesuaren baldintzak gertatu ahal daitezen (R. Aguado, R. Bisquerra, Coleman, Begoña Ibarrola...). Hemendik jaiotzen da "maisuaren autoritatea" (boterea ematen da, baina autoritatea sortu egiten da).

- Piaget, Ausubel... eta honelako adituak gaindituta daude, zeren aurretiazko ezagupenak emozioak dituen egoerak dira batez ere, jakintzagaiaren ezagupenak baino neurri handiagoan. Malgutasuna beharrezkoa da, eta
"La alegría de vivir". Matisse
esperientzia desberdinak biltzea, hurbila eta egiazkoa izatea, konfiantza ematea, ikasleei sentiaraztea lehenengoz.


- Irakaslea izatea lanbide garrantzitsuena da, lan duinena. Ez da inportanteena zer jakiten dugun, baizik eta egin egiten duguna. Ikaslearen "errua"k (adibidez, bere buruari galdetzen dionean: "ez dago nireganako irribarrerik: ¿txarto egin al dut?") mina egiten du eta ekintza atzerantz mugitzen du, zapuzten du. Artearen eta esperientziaren dosi ona behar da irakasle ona izateko, baina irakaskuntza jakintzagaia ere da, noski. Arte, begirunea, prestakuntza...

- Lo poco que sabemos lo sabemos entre tod@s, es un saber compartido. Lo que hay que modificar es el "cómo" enseñamos. Todos los alumn@s tienen derecho a la mejor educación. Los contenidos "googleables" han pasado a la historia. Hay que aprender el método y los métodos deben ser aprendibles, el método debe tener estrategias aprendibles. Hay que diseñar el método desde plataformas emocionales: método emocional y emocionante. El secreto de enseñar no está tanto en transmitir conocimientos como en contagiar las ganas de aprender...

Notas/Oharrak:
José Antonio Marina está preparando el libro blanco sobre la función docente.
El experto Javier Bahón habla de "ayudar a aprender, aprender a ayudar". 
Gimeno Sacristán sostiene que a veces los profesor@s parecemos "enemigos". 

Menciones/ Aipamenak:
Un buen libro: "Si Harry Potter dirigiera General Electric".
Howard Gardner es el formulador de la teoría de las inteligencias múltiples.
Daniel Goleman lo es de la inteligencia emocional.
Salovey y Mayer, discípulos de Gardner, acuñaron el término de "inteligencia emocional".
Fernández Berrocal y Bisquerra son muy conocidos en España.
Cita bibliográfica: "Cómo dar clase a los que no quieren", de Joan Vaello.
Roberto Aguado, que trabaja mucho en el País Vasco, propone una vinculación emocional consciente.  
La película "Forrest Gump" es buena en inteligencia emocional.
...

- En la actualidad no tiene mucho significado el coeficiente intelectual. Hay que enseñar a vivir y ejemplificar con emociones o metáforas. Que el niñ@ aprenda del error, se revuelque en la realidad, se levante y nade de nuevo "contracorriente", en un esfuerzo de superación de situaciones. 

- Es necesario educar con las tres Cs: capacidad (porque puedes), competencia (porque haces) y corazón (porque quieres). Un error importante en el sistema es confundir capacidades y competencias: la capacidad es ilimitada. La clave de todas las competencias está en la toma de decisiones: la responsabilidad de lo que hago es mía, no de las circunstancias... ; no a las "etiquetas", a la utilización del verbo "ser"...; "hoy empieza todo"; películas relacionadas: "El club de los poetas muertos", "El club de los emperadores", "Harry Potter"...

- "Trapito" es una película sobre educación emocional: inteligencia emocional relacionada con inteligencia inter e intrapersonal. Inteligencia interpersonal: yo con tú, pero primero yo..., la educación en valores es otra cosa; sería "primero yo", luego "yo con tú", y después "juntos". 

- En lo emocional tenemos arreglo tod@s. Hay que conseguir que el alumn@ entienda lo que está sintiendo. Ante la emoción, 2 y 2 no son cuatro: se trata de un procedimiento de dentro hacia fuera (en el resto de las materias es de "fuera hacia dentro"). Sobre una emoción no hay un juicio de valor. El profesor/a ha de allanarle al alumn@ el camino para que éste sepa qué siente... sin razonar las emociones. En esta cuestión se necesita un entrenamiento y es mala la sobreprotección.

- Claro que son necesarios las normas y límites para que el alumn@ supere las dificultades con prudencia. Ya lo hemos dicho: se aprende del error, de superarlo... El objetivo de una vida es una vida con objetivos. El profesorado ha de tener habilidad para "desaprender", adaptarse, incluso para cambiar de objetivo... Es necesario un programa de educación emocional, para crear personas autónomas, empáticas, capaces de realizar un trabajo cooperativo.

- Innovar no es sumar, es transformar. Y la diferencia es un recurso.

- Hay que "crecer desde dentro". Nadie es imprescindible. Sólo hay que hablar del sentimiento propio. El Informe Delors (1999) dice que aprender a ser es imposible sin educación emocional. La motivación, el producto, el reto son importantes, así como la necesidad de hacerse preguntas. Hay que potenciar la curiosidad, la admiración... y utilizar estrategias externas. Los programas de inteligencia emocional son preventivos, trabajan los auto (autoconcepto, autocontrol..., ámbitos de los que desaparece el verbo "ser), con o por medio de analogías y metáforas. Los programas de educación emocional son previos a los valores. 

- La escuela tiene que ser bonita, la más bonita del mundo, que los alumn@s sientan  que están en casa..., incluso con puntos musicales. Y hay que cuidar todos los sentidos; las salas de profesor@s han de ser también preciosas... Reivindicar a la "persona" siempre...; transferir la inteligencia, mezclar niveles... Con puertas abiertas a las familias, sin juicios de valor, ya lo hemos dicho: "la nuestra es la más digna profesión de todas". 


"Niña leyendo". Lucarini


 -

Txiki txikia

Mar Romerarekin hizketan